2015-01-26

Функції держави

2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (3 голосів)

Функції держави

З функціональної точки зору держава покликана вирішити ряд завдань у сферах внутрішньої та зовнішньої політики. Під функцією держави розуміють певну спрямованість її діяльності. Є кілька підходів до розуміння функцій держави, але більшість учених дотримується найбільш розробленої теорії, згідно з якою функції держави поділяють на зовнішні (забезпечити незалежність держави зовні) і внутрішні (забезпечити верховенство влади всередині країни).

Внутрішні функції держави

 • господарська – організація і регулювання економічного життя;
 • стабілізаційна – підтримка стабільності і миру в суспільстві;
 • координаційна – забезпечення суспільної злагоди та єдності;
 • соціальна – соціальне забезпечення, справедливий розподіл благ;
 • культурно-виховна – підтримка культури і духовних цінностей;
 • правова – творення нормативної бази, захист конституційного ладу, прав, законності;
 • екологічна – охорона природи, забезпечення здорового навколишнього середовища.

Зовнішні функції держави

 • відстоювання національних інтересів на міжнародному рівні – забезпечення взаємовигідного міжнародного співробітництва, координація зусиль у вирішенні глобальних проблем людства, забезпечення роботи ряду наддержавних організацій: ООН, Ради Європи і т.д.;
 • організація оборони та охорона державної безпеки – захист державного суверенітету, здійснення військових дій проти інших держав і т.п.

Поділ функцій держави

Внутрішні функції держави поділяються на основні і неосновні. Основними називають функції, які може здійснювати тільки держава. Це забезпечення громадського порядку, безпеки, прав і свобод громадян, у тому числі:

 • боротьба зі злочинністю;
 • облік і реєстрація населення;
 • запобігання різних катастроф;
 • заходів для ліквідації наслідків стихійних лих.

Встановлення та охорона загальних правил соціального життя: економічних, політичних та інших соціальних відносин (цивільне законодавство, трудове законодавство і т. д.).

Валютно-фінансове регулювання (особливо виділяється емісія – випуск грошей).

Бюджетне регулювання, збір податків, мит; розподіл доходів і витрат у бюджеті.

Неосновні функції можна поділити на традиційні (історично сформовані) і «нові», що виникли у XX столітті.

Традиційні функції виконують не всі держави. Вони неоднакові, кожна держава має свої історично сформовані функції. Переважно це:

 • управління транспортом і зв'язком;
 • управління освітою та охороною здоров'я;
 • захист неповносправних осіб та допомога їм;
 • управління державними засобами масової інформації.

Серед «нових» функцій можна назвати державне підприємництво, вплив на економічні процеси для підтримки стабільного розвитку народного господарства, соціальні послуги.

Зовнішні функції держави

 • Використання збройних сил дня вирішення зовнішньополітичних завдань держави.
 • Реалізація геополітичних і глобальних інтересів країни за допомогою дипломатичної діяльності.
 • Стимулювання міжнародної економічної діяльності, підтримка економічних інтересів країни за кордоном.
 • Захист економічного простору від несприятливих зовнішніх впливів на економіку (митниця; система заходів, що регулюють імпорт та експорт).

Зовнішні функції – основні, так як їх здійснює тільки держава.

Деталізація внутрішніх функцій

Економічна функція

Її зміст полягає у здійсненні державою заходів з розвитку економіки: промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту та інших галузей, шляхом утворення державних підприємств, прийняття економічних законів, створення умов для діяльності недержавних підприємств.

Економічна функція охоплює такі напрями державної діяльності:

 • реальна підтримка виробників, в тому числі малого підприємництва (субсидії, пільгове оподаткування, відстоювання інтересів українських компаній на внутрішньому і світовому ринку і т. д.);
 • підтримка стратегічних, конкурентних на світовому ринку і соціально значущих для України виробництв (створення спеціальних зон, митна політика);
 • цілеспрямована інвестиційна політика (залучення вітчизняного та іноземного капіталу);
 • створення ефективного економічного механізму аграрного сектора, і насамперед забезпечення права приватної власності на землю;
 • поступове зниження темпів інфляції і гальмування зростання цін;
 • підготовка і перепідготовка кадрів.

Політична функція

Цей напрямок діяльності держави в політичній сфері. Вона має своєю стратегічною спрямованістю створення життєздатного демократичного суспільства та забезпечення народовладдя в різних формах.

Соціальна функція

Соціальна функція – це напрямок діяльності держави в соціальній сфері:

 • забезпечення гідного життєвого рівня громадян;
 • охорони здоров'я населення шляхом створення медичних установ, контролю за чистотою довкілля, якістю продуктів харчування, забезпечення населення ліками;
 • охорону дитинства, материнства, батьківства шляхом створення мережі дошкільних закладів, дитячих будинків, інтернатів, надання допомоги нужденним сім'ям та ін.;
 • гарантуванні мінімальної оплати праці шляхом встановлення відповідного розміру такої оплати;
 • охорони праці на всіх підприємствах незалежно від форм власності шляхом встановлення відповідного законодавства та контролю за його дотриманням;
 • надання допомоги населенню в екстремальних ситуаціях.

Складовою частиною соціальної функції є діяльність держави для розвитку культури, науки і освіти.

Екологічна функція

Основний зміст екологічної функції полягає в охороні природи і раціональному використанні природних ресурсів. Для реалізації цієї функції держава повинна координувати і контролювати діяльність усіх підприємств, установ, конкретних осіб в галузі охорони навколишнього середовища, регулювання природокористування, забезпечення екологічної безпеки. Екологічна функція повинна сприяти оздоровленню і поліпшенню якості навколишнього середовища, збереженню природних ресурсів.

Фіскальна функція

Її зміст полягає у формуванні бюджету – як державного, так і муніципального – за рахунок усіх видів податків, митних зборів та інших фінансових зборів, передбачених законом.

Правоохоронна функція

Вона включає в себе діяльність держави за трьома найважливішими напрямками:

 • охорона прав і свобод громадян;
 • охорона всіх форм власності;
 • охорона правопорядку.

Деталізація зовнішніх функцій

Основними зовнішніми функціями є: оборона країни, забезпечення миру і підтримання світового порядку, міжнародне співробітництво.

Функція оборони країни

Збройні Сили відповідно з цією функцією призначені для відбиття агресії, спрямованої проти держави, для збройного захисту цілісності та недоторканності території країни, а також для виконання завдань відповідно до її міжнародних договорів.

Функція забезпечення миру і підтримки світового порядку

Без реалізації даної функції майбутнього у людства немає. Нова світова війна призведе до загибелі цивілізації. У свою чергу, локальні військові конфлікти можуть призвести до глобального військового протистояння.

Міжнародне співробітництво

Ця функція реалізується шляхом розвитку багатосторонніх зв'язків з іншими державами, укладення договорів у різних сферах життя світового співтовариства.

Важливою стороною функції міжнародного співробітництва є взаємодія з країнами світового співтовариства у вирішенні глобальних проблем, які зачіпають інтереси кожного народу і людства в цілому. Це – проблеми освоєння космосу і безпеки планети, захисту Світового океану, охорони рослинного і тваринного світу, запобігання та ліквідації наслідків великих виробничих аварій, катастроф, боротьби з епідеміями і найбільш небезпечними хворобами і т. д.

Які окремі зовнішні функції також можна виділити:

 • функцію боротьби з міжнародним тероризмом;
 • екологічну функцію.

Ці функції держави за своїм змістом є і зовнішніми, і внутрішніми. 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus