2014-03-27

Емоційні стани людини

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 голосів)

Емоційні стани

Емоційні стани людини зумовлені соціальними умовами існування і мають особистісний характер. Емоції – це суб'єктивні переживання, що сигналізують про благополучний або неблагополучний стан організму і психіки. Почуття ж мають не тільки суб'єктивний, а й об'єктивний предметний зміст. Вони викликаються об'єктами, що мають ціннісне особистісне значення, і адресуються до них.

Якість переживань, зумовлених почуттями, залежить від того особистісного змісту і значення, яке має для людини предмет. Звідси почуття пов'язані не тільки із зовнішніми властивостями об'єкта, що сприймаються безпосередньо, а й з тими знаннями і поняттями, які має людина про нього. Почуття мають дієвий характер, вони або спонукають або пригнічують активність людини. Почуття, які спонукають активність, називаються стенічними, почуття, які пригнічують її – астенічними.

Емоції і почуття – це своєрідні стани психіки, що накладають відбиток на життя, діяльність, вчинки і поведінку людини. Якщо емоційні стани визначають в основному зовнішню сторону поведінки і психічної діяльності, то почуття впливають на зміст і внутрішню сутність переживань, зумовлених духовними потребами людини.

До емоційних станів відносять: настрої, афекти, стреси, фрустрації і пристрасті.

Емоційні стани: настрій

Найбільш загальний емоційний стан, що охоплює людину протягом певного періоду часу і надає істотний вплив на її психіку, поведінку і діяльність. Настрій може виникати повільно, поступово, а може охопити людину швидко і раптово. Він буває позитивним чи негативним, стійким або тимчасовим.

Позитивний настрій робить людину енергійною, бадьорою і активною. Будь-яка справа при хорошому настрої вдається, все виходить, продукти діяльності мають високу якість. При поганому настрої все валиться з рук, робота йде мляво, допускаються помилки і брак, продукти виходять низької якості.

Настрій має особистісний характер. У одних суб'єктів настрій буває найчастіше хорошим, в інших – поганим. На настрій дуже впливає темперамент. У сангвініків настрій завжди бадьорий, мажорний. У холериків настрій часто змінюється, хороший настрій раптом змінюється на поганий. У флегматиків настрій завжди рівний, вони холоднокровні, впевнені в собі, спокійні. Меланхолікам часто властивий негативний настрій, вони всього бояться і побоюються. Будь-яка зміна в житті вибиває їх з колії і викликає депресивні переживання.

Будь-який настрій має свою причину, хоча іноді здається, що він виникає сам по собі. Причиною настрою може бути становище людини в суспільстві, результати діяльності, події в особистому житті, стан здоров'я тощо. Настрій, пережитий однією людиною, може передаватися іншим людям.

Емоційні стани: афект

Короткочасний емоційний стан, який швидко виникає і бурхливо протікає. Негативно впливає на психіку і поведінку людини. Якщо настрій це порівняно спокійний емоційний стан, то афект це емоційний шквал, що раптово налетів і зруйнував нормальний душевний стан людини.

Афект може виникнути раптово, але може також готуватися поступово на основі акумуляції накопичених переживань, коли вони починають переповнювати душу людини.

У стані афекту людина не може розумно керувати своєю поведінкою. Охоплена афектом вона іноді робить такі дії, про які потім гірко шкодує. Усунути або загальмувати афект неможливо. Проте стан афекту не звільняє людину від відповідальності за свої вчинки, оскільки кожна людина повинна навчитися керувати своєю поведінкою в даній ситуації. Для цього необхідно в початковій стадії афекту перемкнути увагу з об'єкта, що викликав його, на щось інше, нейтральне. Оскільки в більшості випадків афект проявляється у мовних реакціях, спрямованих на його джерело, слід замість зовнішніх мовних дій здійснити внутрішні, наприклад, порахувати повільно до 20. Так як афект проявляється короткочасно, то до кінця цієї дії його інтенсивність зменшується і людина буде в більш спокійному стані.

Афект переважно проявляється у людей холеричного типу темпераменту, а також і у невихованих, істеричних суб'єктів, які не вміють керувати своїми почуттями і вчинками.

Емоційні стани: стрес

Емоційний стан, який раптово виникає у людини під впливом екстремальної ситуації, пов'язаної з небезпекою для життя або діяльністю, що вимагає великої напруги. Стрес як і афект таке ж сильне і короткочасне емоційне переживання. Тому деякі психологи розглядають стрес як один з видів афекту. Але це далеко не так, тому що він має свої відмінні риси. Стрес, перш за все, виникає тільки при наявності екстремальної ситуації, тоді як афект може виникнути з будь-якого приводу. Друга відмінність полягає в тому, що афект дезорганізує психіку і поведінку, тоді як стрес не тільки дезорганізує, а й мобілізує захисні сили організму для виходу з екстремальної ситуації.

Стрес може робити як позитивний, так і негативний вплив на особистість. Позитивну роль робить стрес, виконуючи мобілізаційну функцію, негативну роль – шкідливо діючи на нервову систему, викликаючи психічні розлади та різного роду захворювання організму.

Стресові стани по різному впливають на поведінку людей. Одні під впливом стресу виявляють повну безпорадність і не в змозі протистояти стресовим впливам, інші, навпаки, є стресостійкими особистостями і найкраще проявляють себе в моменти небезпеки і в діяльності, що вимагає напруження всіх сил.

Емоційні стани: фрустрація

Глибокий емоційний стан, який виникає під впливом невдач, що мали місце при завищеному рівні запитів особистості. Вона може проявлятися у формі негативних переживань, таких як: озлобленість, досада, апатія і т.п.

Вихід з фрустрації можливий двома шляхами. Або особистість розвиває активну діяльність і досягає успіху, або знижує рівень запитів і задовольняється тими результатами, які може максимально досягти.

Емоційні стани: пристрасть

Глибокий, інтенсивний і дуже стійкий емоційний стан, що захоплює людину цілком і повністю і визначає всі її помисли, прагнення і вчинки. Пристрасть може бути пов'язана із задоволенням матеріальних і духовних потреб. Об'єктом пристрасті можуть бути різного вигляду речі, предмети, явища, люди, якими особистість прагне володіти за будь-яку ціну.

Залежно від потреби, через яку виникла пристрасть, і від об'єкта, за допомогою якого вона задовольняється, вона може характеризуватися або як позитивна, або як негативна. Позитивна або піднесена пристрасть пов'язана з високоморальними мотивами і має не тільки особистий, а й громадський характер. Пристрасне захоплення наукою, мистецтвом, громадською діяльністю, захистом природи і т. п. робить життя людини змістовним і цікавим. Всі великі справи відбувалися під впливом великої пристрасті.

Негативна або низинна пристрасть має егоїстичну спрямованість і при її задоволенні людина ні з чим не рахується і часто здійснює антигромадські аморальні вчинки.

Почуття

Переживання людини можуть виявлятися не тільки у вигляді емоцій і емоційних станів, а й у вигляді різноманітних почуттів. Почуття на відміну від емоцій мають не тільки більш складну структуру, а й характеризуються, як уже вказувалося, визначеним предметним змістом. Залежно від їх змісту почуття бувають: моральні чи етичні, інтелектуальні або пізнавальні й естетичні. У почуттях виявляється виборче ставлення людини до предметів і явищ навколишнього світу.

Моральні почуття

Це переживання людиною свого ставлення до людей і до самого себе в залежності від того чи відповідає чи не відповідає їх поведінка і власні вчинки тим моральним принципам і етичним нормам, які існують в суспільстві.

Моральні почуття мають дієвий характер. Вони проявляються не тільки в переживаннях, а й в діях і вчинках. Почуття любові, дружби, прихильності, подяки, солідарності та ін. спонукають людину здійснювати високоморальні вчинки по відношенню до інших людей. У почуттях обов'язку, відповідальності, честі, совісті, сорому, жалю та ін. проявляється переживання ставлення до своїх власних вчинків. Вони змушують людину виправити допущені помилки в своїй поведінці, вибачитися за скоєне і надалі не допускати їх повторення.

Інтелектуальні почуття

В інтелектуальних почуттях виявляється переживання свого ставлення до пізнавальної діяльності і до результатів розумових дій. Подив, цікавість, допитливість, зацікавленість, здивування, сумнів, упевненість, торжество – почуття, які спонукають людину вивчати навколишній світ, досліджувати таємниці природи і буття, пізнавати істину, відкривати нове, невідоме.

До інтелектуальних переживань відносять також почуття сатири, іронії та гумору.

Почуття сатири

Сатиричне почуття виникає у людини, коли вона помічає вади, недоліки в людях і в суспільному житті і нещадно викриває їх. Вищою формою сатиричного ставлення людини до дійсності є почуття сарказму, яке проявляється у формі неприкритої відрази до окремих людей і суспільних явищ.

Почуття іронії

Почуття іронії також як і сатири направлене на бичування недоліків, але іронічне зауваження має не такий злий характер, як в сатирі. Воно найчастіше виявляється у формі зневажливого ставлення до об'єкта.

Почуття гумору

Гумор – чудове почуття, властиве людині. Без гумору життя б здавалася, в деяких випадках, просто нестерпним. Гумор дає можливість людині знаходити навіть у важкі моменти життя щось таке, що може викликати усмішку, сміх крізь сльози і подолати почуття безвиході. Найчастіше почуття гумору прагнуть викликати у близької людини, коли вона відчуває будь-які труднощі в житті і знаходиться в депресивному стані. Так один з друзів відомого німецького поета Генріха Гейне, дізнавшись про те, що він уже тривалий час перебуває в поганому настрої, вирішив розсмішити його. Одного разу Гейне отримав поштою посилку у вигляді великого фанерного ящика. Коли він відкрив його, то там опинився інший ящик, а в ньому інша скринька, і т.д. Коли він нарешті дістався до найменшого ящика, то побачив у ньому записку, в якій було написано: «Дорогий Генріх! Я живий, здоровий і щасливий! Про що тобі радий повідомити. Твій друг (далі підпис)». Гейне це потішило, його настрій покращився і він послав у свою чергу посилку другові. Його друг, отримав посилку теж у вигляді великого важкого ящика, відкрив його і побачив у ньому величезний камінь, до якого була прикріплена записка: «Дорогий друже! Цей камінь звалився з мого серця, коли я дізнався, що ти живий, здоровий і щасливий. Твій Генріх».

Естетичні почуття

Естетичні почуття виникають у процесі сприйняття природи і творів мистецтва. Вони проявляються при сприйнятті прекрасного, піднесеного, трагічного і комічного. Коли ми бачимо щось красиве ми ним милуємося, захоплюємося, коли перед нами щось потворне, ми обурюємося.

Емоції і почуття мають вплив на особистість. Вони роблять людину духовно багатою і цікавою. Людина, здатна до емоційних переживань, може краще зрозуміти інших людей, відгукнутися на їхні почуття, проявити милосердя і чуйність.

Почуття дають можливість людині краще пізнати саму себе, усвідомити свої позитивні і негативні якості, викликати бажання подолати свої недоліки, допомагають утриматися від поганих вчинків.

Пережиті емоції та почуття накладають відбиток на зовнішній і внутрішній вигляд особистості. У людей, схильних до переживання негативних емоцій, сумний вираз обличчя, в осіб з перевагою позитивних емоцій – веселий.

Особистість не тільки може опинитися у владі своїх почуттів, а й сама спроможна чинити на них вплив. Одні почуття особистість схвалює і заохочує, інші засуджує і відкидає. Припинити виникле відчуття людина не може, але подолати його вона в змозі. Однак, це може зробити тільки людина, що займається самовихованням і саморегуляцією своїх емоцій і почуттів.

Виховання почуттів починається з розвитку здатності управляти їх зовнішнім виразом. Вихована людина вміє стримувати свої почуття, здаватися незворушною і спокійною, хоча всередині неї вирує емоційна буря. Кожна особистість може сама позбутися від будь-якого небажаного почуття. Звичайно це досягається не шляхом самонаказування, а через непряме його усунення за допомогою аутогенного тренування.

Якщо відчуття ще не вкоренилося, то позбутися його можна шляхом самовідволікання, направивши свої думки і дії на предмети, що не мають нічого спільного з об'єктом, який викликає почуття. Самовідволікання може бути підкріплене забороною згадувати і думати про предмет, через який виникли почуття. Так, якщо людині була нанесена образа, то при зустрічі з кривдником почуття може виникнути з колишньою силою. Для того, щоб позбутися цього почуття необхідно, перебуваючи в спокійному стані, уявити свого кривдника на невеликий час, а потім забути про нього. Після багаторазового асоціювання образу цієї людини з Вашим спокійним станом його образ, та й сама людина перестане викликати почуття образи. Зустрівши його Ви спокійно пройдете мимо.

Почуття, що закріпилося можна подолати тільки за допомогою іншого сильного почуття. Таким почуттям може бути, наприклад, почуття сорому.

Емоції і почуття, часто повторюючись, можуть стати однією з характерних особливостей особистості, однією з її властивостей. Причому, одні з них можуть виникнути на основі переживання емоцій і емоційних станів, інші можуть бути пов'язані з переживаннями моральних, естетичних та інтелектуальних почуттів.

Емоційні властивості

Найбільш загальними емоційними властивостями особистості є: сентиментальність, пристрасність, афективність, стресогенність.

Сентиментальність

Сентиментальним людям властива велика емоційна вразливість і чутливість. Будь-яка незначна подія або явище викликає у них гаму переживань, які визначають їх ставлення до навколишнього світу і до самого себе. Їх емоції замкнуті на своїй власній особистості і не викликають активної діяльності та поведінки.

Пристрасність

Пристрасні суб'єкти характеризуються сильними і глибокими переживаннями, кипучою енергією, безроздільною відданістю до об'єкта своєї пристрасті.

Афективність

Афективні особистості схильні до сильних і бурхливих емоційних переживань. Часто втрачають контроль над собою, ведуть себе безвідповідально і істерично. Афективність властива найчастіше невихованим і розпущеним людям, які не звикли стримувати себе і управляти своїми діями.

Стресогенність

Стресогенні натури піддаються засмученому емоційному стану навіть при наявності незначної екстремальної ситуації. Вони втрачають самовладання і здатність правильно реагувати на стресові впливи, під впливом яких вони часто стають пасивними і бездіяльними.

На основі вищих почуттів, пов'язаних з духовним світом людини, можуть проявлятися такі емоційні якості особистості як сором'язливість, совісність, відповідальність, довірливість, милосердя, доброзичливість, захопленість, тривожність, допитливість і т.п.

За матеріалами: psylist.net.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus