2014-05-12

Авансований капітал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Авансований капітал

Порядок утворення авансованого капіталу визначається організаційно-правовою формою організації, правами і відповідальністю його власників. Авансований капітал може виступати у вигляді складеного капіталу, статутного фонду або статутного капіталу.

Складений капітал, як вид авансованого капіталу, утворюється в господарських товариствах. Вони створюються у формі повного товариства і товариства на вірі (командитного товариства). Величина складеного капіталу визначається установчим договором, підписаним усіма учасниками.

Установчий договір містить умови про розмір та склад складеного капіталу товариства, розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі, розмір, склад, терміни і порядок внесення ними внесків, про відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню внесків. Складений капітал є майнової основою товариства. Складений капітал не визначає частку учасника в управлінні товариством, оскільки кожен учасник повного товариства має один голос на загальних зборах незалежно від його вкладу. У товаристві на вірі (командитному товаристві) вкладники взагалі не беруть участі в голосуванні.

о моменту реєстрації повного товариства учасники зобов'язані внести не менше половини свого внеску до складеного капіталу. Інша частина повинна бути внесена учасником у строки, встановлені установчим договором.

За згодою решти учасник товариства має право передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учаснику або третій особі. Учаснику, який вибуває, виплачується вартість частини майна товариства, що відповідає частці цього учасника у складеному капіталі.

У бухгалтерському обліку складений капітал товариства обліковується на окремому рахунку з виділенням субрахунків для обліку часток членів товариства.

Статутний фонд, як вид авансованого капіталу, формується в державних і муніципальних унітарних підприємствах. Унітарним підприємством є комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за нею майно. Майно державного або муніципального унітарного підприємства перебуває, відповідно, у державній або муніципальній власності і належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління. У зв'язку з цим статутний фонд підприємства визначає розмір майна, яким воно наділяється. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (частками, паями), в тому числі між працівниками підприємства.

Розмір статутного фонду унітарного підприємства визначається його статутом з урахуванням вимог Закону. До державної реєстрації підприємства його статутний фонд повинен бути повністю оплачений власником.

Статутний капітал, як вид авансованого капіталу, утворюється в господарських товариствах. Господарські товариства можуть створюватися у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю. Статутний капітал товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю визначається вартістю вкладів їх учасників. На момент реєстрації статутний капітал товариства повинен бути сплачений його учасниками не менш ніж наполовину, решта - протягом першого року його діяльності. На підставі статуту статутний капітал в повній зареєстрованій сумі відображається на окремому бухгалтерському рахунку з одночасним зазначенням дебіторської заборгованості засновників у розмірах частки кожного з них у статутному капіталі.

Найбільш складну структуру, порядок формування і зміни розмірів має статутний капітал акціонерного товариства (АТ).

Він складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Статутний капітал товариства виконує три основні функції. По-перше, він є майновою основою для діяльності товариства, первісним (стартовим) капіталом. По-друге, утворення статутного капіталу дозволяє визначити частку (відсоток) участі кожного засновника (учасника) у товаристві, оскільки цій частці відповідають кількість голосів учасника на загальних зборах і розмір його доходу. По-третє, статутний капітал свідчить про певну вартість майна, яким володіє товариство. Відповідно до цього статутний капітал виконує гарантійну функцію для забезпечення інтересів третіх осіб. Тому законодавством встановлено мінімальний розмір статутного капіталу товариства. Так, розмір статутного капіталу закритого акціонерного товариства повинен бути не меншим від 100-кратного розміру мінімальної оплати праці, а відкритого акціонерного товариства - не менше 1000-кратної суми мінімального розміру місячної оплати праці на дату реєстрації суспільства.

Всі акції товариства є іменними і при його установі повинні бути розміщені серед засновників. Акції можуть бути звичайними і привілейованими. Номінальна вартість всіх звичайних акцій повинна бути однаковою. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% від статутного капіталу товариства.

До моменту реєстрації товариства повинно бути сплачено не менше половини статутного капіталу, що залишився, - протягом року з моменту його реєстрації.

Величина статутного капіталу АТ, яка приймається до бухгалтерського обліку і відображена в балансі, повинна відповідати установчим документам товариства. На рахунках бухгалтерського обліку величина статутного капіталу залишається незмінною. Вона може бути змінена тільки після реєстрації нової величини статутного капіталу і проведення емісії нових акцій, залучення додаткових внесків засновників або нових засновників.

За матеріалами: /bossbusiness.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus